KAFKASYA ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 

Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK)'ün onayladığı akademik çalışmalar:

TEZ NO

TEZ SAHİBİ

TEZİN ADI

ALANI

32154| 1| 23

Ali Kablan

Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkas kabileleri ile münasebetleri

Osmanlı tarihi; Osmanlı İmparatorluğu; Osmanlı-Rus ilişkileri; Çerkezler; Abazalar; Kafkasya göçleri

36853| 1| 21|

Hülya Hoşkan

20. yy'da Türkiye'de Kuzey Kafkasya toplulukları ile ilgili yayınlarda tarihi, etnik, kültürel kimlik

Kimlik; Kültürel kimlik; Etnik kimlik; Kafkasya; Kuzey Kafkasya; Kitap; Dergiler; Yayın organları; Türkiye; 20. yüzyıl

37196| 1| 12|

Ahmet Akmaz

Rus yayılmacılığı karşısında Kafkasya müridizm hareketinin doğuşu/ Müridizm

Kafkasya müridizm hareketi; Rus yayılmacılığı; İmam Mansur

37366| 1| 3|

Esin Uzdaş

Anadoluda yaşayan Kuzey Kafkasya kültürünü simgeleyen folklorik değerler

Folklor; Folklorik ögeler; Kafkasya; Kuzey Kafkasya; Kültürel Yaşam; Anadolu

41997| 1| 21|

Mevlüt Koçak

Türkçe yayınlarda (1917-1920) Kuzey Kafkasya'daki siyasi faaliyetler ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti

The Politicalstruggle in the Northern Caucasus and the Northern Caucasian Republic betwen 1917-1920 in Türkish sources| Kafkasya; Kuzey Kafkasya; Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti; Siyasal gelişmeler; Bağımsızlık

52863| 2| 16|

Ufuk Tavkul

Karaçay-Malkar sosyo-kültürel yapısının etnik kökenleri ve kültürleşme

The Ethnic origins of Karachay-Balkar socio-cultural structure and acculturation| Kafkasya; Karaçay-Malkar; Etnik yapı; Sosyal yapı; Sosyokültürel yapı

62511| 1| 3|

Olgan Bekar

Kuzey Kafkasya Dağlıları Birliği Cumhuriyeti ve Türkiye (1918-1921)

kuzey Kafkasya; Kuzey Kafkasya Dağlıları Birliği Cumhuriyeti; Türkiye

63281| 1| 14|

Abdullah Temizkan

Sovyetler Birliği döneminde Karaçay ve Balkarlar/ At the time of Soviet Union Karachai and Balkars

Türk toplulukları; Kafkasya; Balkar Türkleri; Karaçay Türkleri; Sovyetler Birliği

64146| 1| 32|

Vedat Balkan

Karaçay-Malkar Türk edebiyatından Kazım Meçi'nin hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinden örnekler

Kazım Meçi from Karaçay-Malkar of Turkish literature, his life and examples literary works| Kazim Meçi; Karaçay-Malkar; Kafkasya; Biyografi; Şair

64475| 1| 6|

Arzu Çiftoğlu

Kumuk halk yırları (Gramer çalışması, Kumuk-Türkçe metin, çeviri-sözlük)

Kumuk halk yırları (Gramer analysis, Qumuq-Turkish text, translatition glossory and facsimile)| Türküler; Halk türküleri; Kumuklar; Kumuk Türkçesi; Dağıstan; Yırlar; Gramer; Dilbilgisi

72058| 2| 23|

Zübeyde Güneş Yağcı

Ferah Ali Paşa'nın Soğucak Muhafızlığı (1781-1785)

Ferah Ali Pasha's Soğucak Guardianship (1781-1785)| Ferah Ali Paşa; Askeri hayat; Kafkasya; Osmanlı Devleti; Çerkezler

74212| 2| 4|

Mesut Erşan

Birinci Dünya Harbinde Osmanlı Devleti'nin Kuzey Kafkasya siyaseti/| Siyaset

Osmanlı Devleti; Birinci Dünya Savaşı; Kuzey Kafkasya

DAĞISTAN

41108| 1| 14|

Nasır Yüceer

Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan ve Dağıstan harekatı

Kafkas İslam Ordusu; Azerbaycan; Dağıstan; Brest-Litovk Barışı; Enver Paşa; 1.Dünya Savaşı

54350| 2| 25|

Musa Kazım Gülçür

1917`den günümüze Dağıstan`da din eğitimi ve öğretimi

Din eğitimi; Din öğretimi; Dağıstan

64244| 1| 9|

Leyla Akdağ

Türkiye'de yaşayan Dağıstanlıların halk edebiyatı ve folkloru

Dağıstan; Halk edebiyatı; Folklor; Türküler; Kafkasya

71848| 1| 21|

Halil İbrahim Gül

Serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde Dağıstan ekonomisi

Dagestan economy from transition period to free market| Ekonomi; Dağıstan; Serbest piyasa ekonomisi

CERKES

16957| 1| 16|

Ali Asmaz

Vezir Ferah Ali Paşa'nın hayatı, şahsiyeti ve Çerkezler'in Osmanlı Devleti hizmetine kazandırılmasındaki faaliyetleri

Vezir Ferah Ali Paşa; Osmanlı İmparatorluğu; Kafkasya; Çerkezler

30358| 1| 7

|Mehmet Eser,

Uzunyayla bölgesinde yaşayan Çerkes köylerinde sosyo-kültürel değişme/| Sosyokültürel değişme;

Çerkezler; Etnik unsurlar; Köy sosyolojisi; Kayseri-Uzunyayla; Türkiye

61998| 1| 21|

Mahmut Celal Sarıçam

Ortadoğu'da Çerkes azınlık ve ulus-devletlerle olan ilişkileri: ürdün örneği

Circassian minority in the Middle-East and their relations with the nation states: A case study Jordan| Kafkasya; Çerkezler; Azınlıklar

62118| 1| 44|

Ali Barut

Kuzey Kafkaslara Rus ilerleyişi karşısından Anapa Muhafızı Ferah Ali Paşa'nın askeri ve siyasi faaliyetleri
(1781-1784)

Against Russian advancing in North Caucasia, Ferah Ali Pasha's who was commander of Anapa, his mili| Ferah Ali Paşa; Türk-Rus-İran ilişkileri

66652| 1| 18|

Ferda Aksan

Düzce'deki Kuzey Kafkas (Çerkes) evleri/| Bolu-Düzce; Çerkes evleri;

Kuzey Kafkas evleri; Kuzey Kafkasya

74706| 1| 21|

Mustafa Özsaray

Kafkas halklarından Adığelerin eski dinleri ve İslamiyet`in Kuzey Kafkasya`ya girişi/Kafkasya;

Kuzey Kafkasya; Din; Adığeler; İslam dini; Çerkezler

TRANSKAFKASYA

339| 2| 14|

Ahmet Ender Gökdemir

Cenubigarbi Kafkas Hükümet-i Muvakkata-i Milliyesi

Aras Türk Hükümeti; Milli Mücadele

1582| 2| 11|

Gülriz Kozbe

Van-Dilkaya Höyüğü 1984-1986 kazı dönemlerinde ele geçen erken transkafkasya çanak çömleği

 

11961| 1| 3|

Hüsamettin Yıldırım

Kafkaslar'da Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1914-1918)

Türkler; Ruslar; Ermeniler

17065| 1| 3|

Mustafa Sekmen

Geleneksel danslarımızın Türk tiyatrosundaki yeri ve Kafkas Tebeşir Dairesi, Bakkhalar Yunus Diye Göründüm

Geleneksel Türk dansı; Türk tiyatrosu; Kafkas Tebeşir Dairesi; Bakkhalar; Tiyatro

20452| 1| 19|

Erol Mütercimler

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne model ülke olma gereklilik ve gerçekçiliği

Türk Cumhuriyetleri; Türkiye; Glasnost-Perestroika; Azerbeycan; Türkmenistan

25828| 2| 19|

Mustafa Budak

1853-1856 Kırım Savaşı'nda Kafkas cephesi

Kırım Savaşı; Kafkas cephesi

26289| 2| 23|

Süleyman Erkan

Kırım Kafkasya ve Doğu Anadolu göçleri (1878-1908

Göçler; Kırım göçleri; Kafkasya göçleri; Doğu Anadolu göçleri; Osmanlı-Rus savaşı

30577| 1| 23|

H. Berşan Gölen (Çelik)

Ahıska`nın elden çıkışı

Ahıska Türkleri; Mesket Türkleri; Türkler; Kafkasya; Osmanlı-Rus savaşı

36467| 1|16|

Nilgün Erdaş

Milli Mücadele döneminde Kafkas Cumhuriyetleri ile ilişkiler

Kafkas Cumhuriyetleri; Elviye-i selase; Mondoros Mütarekesi; Gümrü Antlaşması; Ermeni sorunu; Milli Mücadele dönemi

37173| 1| 3|

Mehmet Bülent Uludağ

Rusya ve Sovyetler Birliği'nde Gürcüler ve Gürcistan

Gürcüler; Gürcistan; Rusya; Sovyetler Birliği; Kafkasya

41108| 1| 14|

Nasır Yüceer

Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan ve Dağıstan harekatı

Kafkas İslam Ordusu; Azerbaycan; Dağıstan; Brest-Litovk Barışı; Enver Paşa; 1.Dünya Savaşı

43223| 1| 24|

Zeynep Dağı

Yeni dünya düzeninde Rusya ve Türkiye: Rekabet alanları

Russia and Turkey in the emerging new world order: Areas of competition| Türk-Rus ilişkileri; Yeni dünya düzeni; Türk dış politikası; Rusya; Rus askeri doktrini; Kafkasya

43428| 2| 16|

A.Semih Güneri

Erken demir çağında Doğu Anadolu ile Transkafkasya arasında gelişen kültürel ilişkiler

Cultural connection between eastern Anatolia and Transaucasia in the early iron age| Demir çağı; Arkeolojik kazılar; Doğu Anadolu; Kültür

43773| 2| 23

|Fahri Sakal

Ağaoğlu Ahmed Bey

Osmanlı İmparatorluğu; Kafkasya; Türk düşünce tarihi; Türk tarihi; Ağaoğlu Ahmed Bey; Gazateciler; Fikir akımları

47909| 1| 3|

Tülay Cengiz

Artvin Kafkasör yöresi peyzaj planlama kararlarının saptanması üzerine bir araştırma

A Research on to be fixed of landscape planning decions in Artvin Kafkasör area| Artvin; Kafkasör ormanı; Doğa koruma

53039| 1| 19|

Ensar Köse

18. yüzyıl başlarında Kafkaslar`da nüfuz mücadelesi

Kafkasya; Osmanlı İmparatorluğu; Rusya; İran; 18.yüzyıl

58504| 2| 4|

Cemal Dülger

Kafkas, Anadolu ve Erzurum balarısı (Apis mellifera l.) genotiplerinin Erzurum koşullarındaki performanslarının belirlenmesi ve morfolojik özellikleri

Erzurum; Zootekni; Bal arısı; Morfolojik özellikler; Genotipler

62364| 2| 17|

Tuncay Öğün

Birinci Dünya Savaşı`nda Kafkas Cephesi iaşesi

1. Dünya Savaşı; Osmanlı İmparatorluğu; Kafkas Cephesi; İaşe; Lojistik destek

62517| 2| 3|

Mehmet Halil Leylak

Orta Asya ve Kafkaslar'da Türklerin demografik yapısı (20. yüzyıl)

Demographic situation of Turks in Middle Asia and Kafkasia (20th century)| Orta Asya; Kafkasya; Türkler; Türk devletleri; Demografik yapı; Nüfus

64986| 1| 5|

Celal Cem Oğuz,

1917-1918 Osmanlı-Bolşevik ilişkileri

The Relations between the Ottoman Empaire and Bolshevik Russia (1917-1918)| İttihat ve Terakki; Osmanlı dönemi; Kafkasya; Almanya; Bolşevikler; Osmanlı-Rus ilişkileri

71961| 1| 26|

Cengiz Fedakar,

Kafkaslar'ın sosyo-kültürel ve siyasi yapısı

The Socio-cultural and political situation of caucaus| Siyasi yapı; Sosyokültürel yapı; Kafkaslar; Azerbaycan; Ermenistan; Gürcistan; Rusya

72072| 1| 23|

Bünyamin Kocaoğlu

15. Fırka'nın Samsun'daki faaliyetleri (1919-1921)

The Activities of 15 th Division in Samsun (1919-1921)| Milli Mücadele dönemi; 15. Fırka; Pontus meselesi; Samsun; Kafkasya; Askerler

72595| 1| 36|

Selma Ölçer

Mihrali Bey/ Mihrali Bey

Mihrali Bey; Karapapak; Kafkasya; 1893 Harbi; Hamidiye Alayları; Türk-Rus ilişkileri

72991| 1| 24|

Emir Salim Yüksel

Soğuk savaş sonrası dönemde Türk-İran ilişkileri: 1991-1996

Turkish-Iranian relations in the post-cold war era: 1991-1996| Türk-İran ilişkileri; Türkiye; İran; Dış politika; Orta Asya; Kafkasya; Soğuk savaş sonrası

75171| 1| 18

Onur Tan

16.7.1963 ve 28.7.1976 kafkasya depremlerinin fay düzlemi çözümleri

Kafkasya; Deprem; Fay düzlemi çözümleri

76006| 1| 24|

Moh'd Salameh

Artvin Kafkasör gümüş cevherinin mikrobiyal prosesi

Microbial processing of Artvin-Kafkasör silver ore| Artvin; Gümüş; Altın; Kuvartz; Limenit; Oksitler; Maden yatakları

77039| 2| 8|

Ethem Akyol

Kafkas ve Muğla arılarının (Apis mellifera l.) saf ve karşılıklı melezlerinin morfolojik, fizyolojik ve davranışsal özelliklerinin belirlenmesi

Bal arısı; Zootekni

77100| 2| 8|

Nuray Kale Şahinler

Çukurova bölgesi koşullarında kafkas (Apis mellifera caucasica), Muğla (Apis mellifera anatolica) ve Karniol (Apis mellifera carnica) arı genotiplerinde arı sütü üretim yöntemleri üzerine bir araştırma/|

Bal arısı; Arı sütü; Çukurova bölgesi; Zootekni

ORTAASYA

4589| 1| 16|

Oktay Zaif

Seyahatnamelere göre Orta Asya Türk kavimleri/|

 

10633| 2| 3|

Peng Shih-Kang,

1871-1881 yılları arasında Çin'in Orta Asya politikası/| Çin

Uluslararası ilişkiler; Orta Asya politikası

10743| 2| 3

Bülent Okay

Sui-T'ang hanedanları döneminde Çin'deki Orta Asya kökenli kişiler ve Çin uygarlığına katkıları

Sinoloji; Çin; Orta Asya; Sui-T'ang Hanedanlığı; Uygarlık

14947| 1| 21|

Ömer Ceylan

XI.asırda Orta Asya Türk boylarında iktisadi hayat

Orta Asya; Türkler; Ekonomik hayat; 11.yüzyıl

14948| 1| 21|

Ali Açıkel

XI.asırda Orta Asya Türk boylarında sosyal hayat içinde meslek ve sanatlar

11.yüzyıl; Orta Asya; Türkler; Sosyal hayat; Meslekler

20452| 1| 19|

Erol Mütercimler,

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne model ülke olma gereklilik ve gerçekçiliği

Türk Cumhuriyetleri; Türkiye; Glasnost-Perestroika; Azerbeycan; Türkmenistan

25829| 1| 19|

Ahmet Ercan

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yapılan Ankara zirvesi ve Türkiye

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi; Türk Cumhuriyetleri; Türkiye

27117| 1| 21|

Yong- Seong Cho

Wu-K'ong seyahatnamesi

Seyahatname; Wu-Kong; Hindistan; Çin-Keşmir; Orta Asya

30349| 1| 2|

Kamil Çekerol

Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin ekonomik analizleri ve geliştirilebilecek dış ticaret imkanları

Ekonomik yapı; Dış ticaret; Türk Cumhuriyetleri; Türkiye; Tacikistan; Kazakistan; Azerbaycan; Kırgızistan; Özbekistan; Türkmenistan

32249| 1| 14|

Emre Esen

Türkistan'da Basmacılık hareketi

Basmacılık hareketi; Enver Paşa; Türkistan; Orta Asya

36619| 1| 14

Dursun Dağaşan

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri`nden (Azerbaycan-Özbekistan-Kazakistan) gelen öğrencilerin Türkiye Türkçesi'ne intibakta karşılaştıkları güçlükler

Uyum; Dil; Dil öğretimi; Öğrenciler, yabancı uyruklu; Türkiye Türkçesi; Orta Asya; Türk Cumhuriyetleri; Azerbaycan; Özbekistan; Kazakistan

36631| 1| 24|

Zeynep Alemdar

Batı basınına göre Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan müslüman cumhuriyetlerinin geleceğinde Türkiye'nin rolü.

The Western news coverage of Turkey's role as to the muslim republics in the former Soviet Union| Orta Asya politikası; Müslüman Cumhuriyetler; Siyasal yapılanma; Siyasal gelişmeler; Basın; Batı basını; Türkiye

41631| 1| 3|

Sema Orsoy

Çin'in resmi hanedanlık kayıtlarında Türk tarihi ile ilgili belgeler

Sinoloji; Çince; Türk tarihi; Orta Asya; Belgeler

41934| 2| 19|

Yaşar Onay

Tarihte ve günümüzde Rusya'nın Orta Asya siyasetleri

Orta Asya politikası; Rusya; Rusya Türkleri; Türk-Sovyet ilişkileri; Türk-Rus ilişkileri

42970| 1| 27|

Sibel Azmaz

Orta Asya Cumhuriyetleri'nden gelen Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin uyum düzeylerini etkileyen bazı etmenler

Some factors affecting adaptation level middle Asia Turki Republics in Uludağ University| Türk Cumhuriyetleri; Öğrenciler,yabancı uyruklu; Uyum; Kültür değişmesi; Sosyal özellikler; Sosyokültür sorunlar Öğrenciler,üniversite

43053| 2| 22|

Nalan Türkmen

Erken Osmanlı Dönemi halıları ile XVIII. ve XIX. yüzyıl Orta Asya Türkmen halıları arasındaki ilişkiler

Relations between early Ottoman carpets and XVIII th. XIX th. century Central Asian Türkmen carpets| Türk el sanatları; Türk halı sanatı; Türk boyları; Halı; Motifler; Kompozisyon; Osmanlı dönemi; Türkmenler

43398| 2| 16|

Duck-Chan Woo

Juan-Juan`lar

The JUan-Juan| Juan-Juan imparatorluğu; Avarlar; Kore; Orta Asya; Çin

43418| 1| 16|

Gamze Torun

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nden gelen üniversiteli öğrencilerin uyum süreçleri üzerine sosyal antropolojik bir araştırma

A Social anthropological research on the adaptation periods of the university students coming fr| Sosyal antropoloji; Sosyal değişme; Kültürel değişme; Sosyal uyum; Öğrenciler, yabancı uyruklu; Azerbaycan; Kazakistan; Kırgızistan; Özbekistan; Türkmenistan

43462| 1| 16|

Çetin Kemal Sarıkartal,

Orta Çağ İslam dünyasında hükümdar imgesi

The Image of the ruler in medieval Islam| İslam toplumu; İslami dönem; Hükümdar; İkonografi; Orta Asya; Orta Çağ; Abbasiler; Tasvir

43876| 1| 5

M.Günden Peker

Rusya`nın yeni Orta Asya politikaları

New Russian policies towards Central Asia| Rusya; Orta Asya Politikası; Politika; Dış politika

51573| 1| 3|

Alijan Ergaşev

Orta Asya'nın dünyaya açılımı

Opening of central asia to the world| Özbekistan; Kazakistan; Kırgızistan; Türkmenistan; Rusya; Ekonomi; Siyasal yapı; Orta Asya; Ticari ilişkiler

53216| 1| 19|

Rumi Tanku Bulduk

Bağımsız Özbekistan`ın demokratikleşme süreci ve sorunları

Democratization proses and problems of independent Uzbekistan| Özbekistan; Demokratikleşme; Orta Asya

53810| 1| 21|

Cihangir Boz

Türkiye-Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ilişkileri ve Almanya`nın konumu

Orta Asya politikası; Yeniden yapılanma; Ekonomik durum; Siyasi ilişkiler; Ekonomik ilişkiler; Türk Cumhuriyetleri; Türkiye; Almanya

53811| 1| 21|

Doğan Koçer

8-9. yüzyıllarda Orta Asya Türk ülkelerinde görülen hayvanlar

Orta Asya; Türk Cumhuriyetleri; Hayvanlar

54335| 1| 25|

Hicret Yer

Orta Asya Türk kavimlerinde devlet-halk ilişkileri (En eski çağlardan İslamiyetin kabulüne kadar)

Türk devletleri; Orta Asya; Halkla ilişkiler; Türkler; Devlet-halk ilişkileri

60775| 1| 11|

C. Ayşenur €avdar

İslamiyet öncesi ve Orta Asya Türklerinde tıp

Tıp tarihi; Türk tarihi

61037| 1| 21|

Orhan Sakin

8-11. yüzyıllarda Orta Asya Türk ülkelerinde görülen bitkiler

Orta Asya; Türk Cumhuriyetleri; Bitkiler; Tarım ürünleri

61077| 1| 25|

Baybars Gülensoy

Orta Asya çağdaş Türk kitap süslemeleri

Middle Asia contemporary Turkish book ornamentations| Orta Asya; Türk devletleri; Türk süsleme sanatı; Süslemeler; Kitaplar; Süsleme sanatı

62517| 2| 3|

Mehmet Halil Leylak

Orta Asya ve Kafkaslar'da Türklerin demografik yapısı (20. yüzyıl)/ Demographic situation of Turks in Middle Asia and Kafkasia (20th century)

Orta Asya; Kafkasya; Türkler; Türk devletleri; Demografik yapı; Nüfus

62830| 1| 24|

Selçuk €olakoğlu

€in-Sovyet ilişkilerinde Orta Asya boyutunun önemi The Importace of Central Asia dimension in the China-Soviet relationship

€in; Sovyetler Birliği; €in-Sovyet ilişkileri; Soğuk savaş; Orta Asya; Ulusal çıkar

63250| 1| 14|

Mevlüt Tikence

Rusya Federasyonu'nun Orta Asya politikası ve €arlık ve SSCB dönemi uygulamalarının bu politikalara yansımaları

Orta Asya; Orta Asya politikası; Rusya; Sovyetler Birliği

64648| 1| 19|

Hamit Bilici

Türkmenistan'ın enerji yapısı ve doğalgaz

Türkmenistan; Enerji; Boru hatları; Doğalgaz; Orta Asya

64677| 1| 19|

Nurhan Başoğlu

Lise tarih kitaplarında kadının görünmezliği, Orta Asya Türk kadın tarihi

The Avcidance of women in secondary school history books, history of Turkish woman Central Asia| Ders kitapları; Tarih; Kadınlar; Toplumsal cinsiyet; Türk tarihi; Türk kadını; Orta Asya; Lise

71654| 2| 37|

Süleyman Adil Aşcı

Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve Kırgızistan örneği/ Turkish Republics in the process of transition to market economy and the example of Kyrgyzstan

Küreselleşme; Piyasa ekonomisi; Kırgızistan; Türk Cumhuriyetleri; Türkmenistan; Özbekistan; Orta Asya

72991| 1| 24|

Emir Salim Yüksel

Soğuk savaş sonrası dönemde Türk-İran ilişkileri: 1991-1996/ Turkish-Iranian relations in the post-cold war era: 1991-1996

Türk-İran ilişkileri; Türkiye; İran; Dış politika; Orta Asya; Kafkasya; Soğuk savaş sonrası

73208| 1| 40|

Mustafa Topal Prof. Dr.

Barthold ve eserleri üzerine bir inceleme/ Prof. Dr. Barthold and a study oner his studying

Barthold, Vasilis Viladimiroviç; Türk tarihi; Orta Asya; Türk kültürü; Türkoloji; Türkistan; Moğol istilası

74055| 1| 21|

Dinar İman

Sovyet dönemi ve bugün Kırgız etnogenezi hakkında bilimsel araştırmalar ve teoriler

Etnik yapı; Türk Cumhuriyetleri; Orta Asya

74141| 2| 21|

Elif Yüksel

Türkiye ve Yeni Türk Cumhuriyetleri arasında olası bir serbest ticaret bölgesinin değerlendirilmesi/ Evaluation a possible free trade zone between Turkey and Turkish Republics

Entegrasyon; Ticaret; Türk Cumhuriyetleri; Serbest ticaret; Serbest bölgeler; Orta Asya; Türkiye

ÜNİVERSİTE KODLARI

KOD- ÜNİVERSİTE-ŞEHİR

KOD- ÜNİVERSİTE-ŞEHİR

1 Akdeniz Üniversitesi Antalya
2 Anadolu Üniversitesi Eskişehir
3 Ankara Üniversitesi Ankara
4 Atatürk Üniversitesi Erzurum
5 Bilkent Üniversitesi Ankara
6 Boğaziçi Üniversitesi İstanbul
7 Cumhuriyet Üniversitesi Sivas
8 Çukurova Üniversitesi Adana
9 Dicle Üniversitesi Diyarbakır
10 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir
11 Ege Üniversitesi İzmir
12 Erciyes Üniversitesi Kayseri
13 Fırat Üniversitesi Elazığ
14 Gazi Üniversitesi Ankara
15 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep
16 Hacettepe Üniversitesi Ankara
17 İnönü Üniversitesi Malatya
18 İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul
19 İstanbul Üniversitesi İstanbul
20 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon
21 Marmara Üniversitesi İstanbul
22 Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul
23 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun
24 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara
25 Selçuk Üniversitesi Konya
26 Trakya Üniversitesi Edirne
27 Uludağ Üniversitesi Bursa
28 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul
29 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van
30 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu

31 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın
32 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon
33 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir
34 Başkent Üniversitesi Ankara
35 Celal Bayar Üniversitesi Manisa
36 Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Çanakkale
37 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya
38 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat
39 Gebze Yüksek Teknoloji Enst. Gebze
40 Harran Üniversitesi Şanlıurfa
41 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü İzmir
42 Kafkas Üniversitesi Kars
43 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün. K.Maraş
44 Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale
45 Kocaeli Üniversitesi İzmit
46 Koç Üniversitesi İstanbul
47 Mersin Üniversitesi Mersin
48 Muğla Üniversitesi Muğla
49 Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya
50 Niğde Üniversitesi Niğde
51 Pamukkale Üniversitesi Denizli
52 Sakarya Üniversitesi Sakarya
53 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta
54 Zonguldak Karaelmas Üniv. Zonguldak
55 Sağlık Bakanlığı Ankara
56 GATA Ankara
57 Osmangazi Üniversitesi Eskişehir
58 Galatasaray Üniversitesi İstanbul
59 GATA İstanbul
61 Sağlık Bakanlığı İstanbul
62 Sağlık Bakanlığı İzmir

 

Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı