© 2006 Alancuma   -   web tasarım: k@di®ing

ALANCUMA KÖYÜ
Google
Web Alancuma
. .

Enver Paşa'ya mahsustur

 

Batum'da General Von Zekt'e

 

Şimali İran'da ve Elcezire'deki (Irak) İngiliz taarruzlarının önlenmesi ve Elcezire'de kaybedilen memleketlerin geri alınması hususunun zararına olarak, Kafkas dahilinde emniyet kuvvetleri bulundurmaya mecbur edecek surette ve müttefik devletlerin, yeni Kafkas hükümetleri arasında yeni düşmanlar çıkarmaya, harbin umumi vaziyeti müsait değildir. Bilhassa Bakü petrol mıntıkasının, harbin idaresi için pek büyük olan ehemmiyeti dikkate alınarak, Bakü sancağındaki ahalinin Türk birlikleri veya Türk-Tatar gönüllüleri tarafından istirahatlerinin bozulmasından vazgeçilmesini talep ederim.

I- Umumi Başkomutanlık namına sizden, aşağıdaki maddelerin yapılmasını rica ederim.

1. Kars, Ardahan, Batum sancakları müstesna olmak üzere, Kafkasya dahilindeki Türk birliklerinin kamilen geri çekilmesi,
2. Bu üç sancak dahilinde de, yalnız asayişi temin edecek kadar asker bırakılması,
3. Aleksandropol (Gümrü) hariç, Tebriz demiryolunun, ancak zayıf Türk karakolları tarafından muhafaza edilmesi,
4. Geride kalan Türk birliklerinin, kamilen Elcezire ve Şimal İran'da ki İngilizlere karşı kullanılması,
II- Yukarıdaki maddenin 4. Fıkrasında zikredilen harekatın, Kafkasya dahilinde temininin ve gerilerin korunmasını Alman Umumi Karargahı üstüne alacaktır. Bu mıntıka dahilinde bulunan Poti-Tiflis ve Tiflis-Bakü ve Tiflis-Aleksandropol (Gümrü) dahil demiryollarını, hattın ehemmiyetini korumak için Alman hat karakolları işgal eyleyecektir.
III- 1. Hatların işletilmesi, şimdiye kadar bu hatlarda bulunan demiryolları memurlarına terkedilmiştir. Kars, Aleksandropol (hariç), Çulfa-Tebriz kısmı üzerinde bir Türk murahhas ve II. maddede zikredilen akşam üzerinde bir Alman murahhas, Kafkas demiryolu memurları ile beraber askeri nakliyatı tanzim ederler.
2. Bir Alman reisliği altında Alman-Türk ve Kafkaslılardan kurulu bir komisyon......de toplanarak, tekmil Kafkas hatları üzerinde ve Culfa-Tebriz kısmı üzerinde lokomotif, vagon ikmali vesaire ile meşgul olur.
3. Bilcümle askeri nakliyat bedelleri, Alman-Türk askeri memurlarınca, otuz gün zarfında ödenir."


General (Feldmareşal)
Hundenburg

 

(Kafkas Vakfı)

 

FORUM

RADYO

CHAT

SİTE HARİTASI

KÜNYE